اینترنت و تاثیر آن بر نوجوانان و جوانان

اینترنت و تاثیر آن بر نوجوانان و جوانان

تکنولوژی کامپیوتر و امکاناتی که با خود به همراه آورده به همه عرصه ها وارد شده و طیف وسیعس از افراد به خصوص نوجوانان و جوانان را دربرگرفته و بازاری برای سرگرمی آنان فراهم کرده است.

اینترنت به عنوان یک پدیده جهان مشمول امکان و فرصتی برای کاربران فراهم می کند که بتوانند تمام اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را هر زمان هر کجا و به هر میزان که بخواهند دریافت کنند. بنابراین در جهان امروز فرهنگ رسانه ای با برتری رسانه اینترنت فراگیرترین و مسلط ترین فرهنگ تاثیر گذار در جامعه است .

مرکز ثقل این تاثیر روی نسل در حال رشد یعنی نوجوانان و جوانان است . به عبارتی دیگر بخش قابل توجهی از زندگی جوانان امروز را ارتباطات با اینترنت تشکیل می دهد این ارتباط می تواند به رشد مهارت های مختلف یادگیری منجر شود; مهارت هایی که جوانان را با نظام نوین جهانی و ضرورت جهانی شدن آشنا و سازگار می کند. و به طور مداوم رو به رشد است .

کاربران ایرانی خصوصا جوانان به علت شرایط عینی و ذهنی زندگی خود و همچنین عکس العمل به “هنجارهای اجتماعی موجود و در جهت گسترش تعاملات اجتماعی با دیگرانی که امکان برقراری کنش متقابل با آنان در دنیای واقعی بسیار نادر یا پرهزینه است و در پی دست یابی به فرصت های جدید و به دنبال کسب تجربه های به اصطلاح جدید به فضای مجازی روی می آورند و زیستن در این فضا را به طور حاشیه ای نیمه فعال یا فعال تجربه می کنند.

احتیاط اینترنتی

خانواده ها همچنین در استفاده فرزندان از اینترنت بایستی آنان را آگاه کنند که اسرار ، محتوا و تصاویر شخصی خانواده ، مختص خانواده است و مصرف عمومی ندارد. فرزندان بایستی آگاه شوند که تمامی محتوا و مطالب اینترنت قابل اعتماد نیست و مورداستفاده عمومی ندارد.

فرزندان بایستی بیاموزند که حریم شخصی و حریم خانوادگی حرمت دارد و خودگشودگی غیرمحتاطانه می تواند لطماتی جدی به زندگی خانوادگی بزند.

همچنین ورود به سایت های ناشناخته امکان ویروسی شدن نرم افزارهای کامپیوتر و یا حتی صدمه خوردن سخت افزارها و زیان اقتصادی را نیز در پی دارد.

با برشمردن برخی از مسایل مرتبط با خانواده ها و اینترنت ، گام اول، آگاهی والدین از چگونگی مصرف اطلاعات اینترنت است و این آگاهی روند بهره مندی از اینترنت را بهبود خواهد بخشید.

مقاله/ تاثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت در خانواده ها / سایت علمی و پژوهشی اسمان