فضای مجازی چیست؟

فضای مجازی چیست؟

فضای مجازی جهانی موازی با جهان واقعی است که همه ی وجوه تکرار شونده ی زندگی در جهان واقعی را شامل می شود و به گفته ی دکتر عاملی فرآیندی است که به همگن سازی با جهان واقعی می انجامد. به گفته ی او:” فضای مجازی یک تکنولو‍ژی از سنخ “تک تکنولوژی ها” مثل ماشین لباس شوئی و یخچال و یا حتی تکنولوژی های رسانه ای مثل رادیو، تلویزیون و سینما نیست. جهان مجازی یک “ابر تکنولوژی” است که در ذات جهان شمول خود، بعد ابزاری آن بسیار کم رنگ می شود و جهان واقعی را به جهان مجازی نزدیک می کند.”

اگر چه در تفکیک واژه های این ترکیب در معنای واژه ی مجاز ممکن است با غیر حقییقی یا ضد حقیقی بودن مواجه شویم اما مسئله این است که فضای مجازی به همان میزان دنیای واقعی حقیقت دارد!

بنابر این در این که مجازی در این ترکیب به چه معناست باید ظرافت بیشتری به کار برد.

چنانچه مجاز برای تمامی مفاهیم در مقابل حقیقت بودن.وهمی و خیالی بودن .در مقایسه با محسوس بودن .ذهنی بودن .در مقابل عینی قرار گرفتن. خارج از معنای اولیه بودن و فضای دوم به ویژه دوم بودن به کار می رود.

در ترکیب فضای مجازی مجاز حقیقتا به چه معناست؟

اگر فضای مجازی را مترادف با شبکه ی جهانی اینترنت بدانیم فضای مجازی امکان بهره بری از واقعیت ها در خیال بدون کاربرد مواد را به ما می دهد پس شاید واژه ی مجازی تا حدودی به معنای خیالی بودن اشاره داشته باشد. چنانچه در این فضا ما بسیاری چیزها را خیال می کنیم. مثل حضور خیالی در فضاهای مختلف!

 محسوس بودن فضای مجازی به چه معنا خواهد بود؟

اینکه در این دنیای بزرگ که در تعامل با دنیای واقعی ما قرار گرفته بسیاری از مفاهیم معنای متفاوتی می یابد چندان قابل انکار نیست.

چنانچه نمی توانیم بگوییم در فضای مجازی مکان و زمان وجود ندارد.چرا که در این فضا مان هست اما مفهوم آن با آنچه در دنیای واقعی هست متفاوت است.از طرف دیگر همین محسوس بودن هم معنای جدیدی می یابد.

معنای دیگر مجازی ذهنی است. ذهنی و انتزاعی بودن فضای مجازی به همان معنای در مقابل مسائل عینی قرار گرفتن است. چنانچه بسیاری از فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می گیرد عینی نیست. این معنا بسیار با معنای خیالی بودن فضای مجازی نزدیک است.

اما از نظر دکتر عاملی مهم ترین معنای مجازی در ترکیب فضای مجازی ذهنی بودن آن است.

مقاله /دکتر عاملی/تاثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت در خانواده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *